Narystė asociacijoje

 

Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys – gydytojai otorinolaringologai - praktikai, pedagogai ir mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip vienerių metų otorinolaringologinio darbo stažą.
Asociacijos nariai privalo mokėti nario mokestį, vykdyti valdybos nurodymus bei patys aktyviai siekti asociacijos tikslų.
Asociacijos nariai turi sprendžiamojo balso teisę visuose susirinkimuose ir gali būti renkami į visus Asociacijos valdymo organus.
Asociacijos nariai gali tuo pat metu būti ir kitų medicinos draugijų nariais.
Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariai yra ir Lietuvos otorinolaringologų draugijos bei Vilniaus medicinos draugijos nariai.
Narys, norintis išstoti iš asociacijos, pateikia prašymą asociacijos valdybai.
Narys, kuris nesilaiko asociacijos įstatų, nepritaria jos tikslams, nemoka nario mokesčio 2 metus, gali būti pašalintas visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprastajame dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Asociacijos narys turi tokias teises:

  1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime
  2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis
  3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą
  4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami
  5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

 

 

Kaip tapti Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariu?

 

Gydytojas otorinolaringologas, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia prašymą asociacijos valdybai, nurodydamas gyvenamąją ir darbo vietą, pareigas bei darbo medicinoje ir otorinolaringologijoje stažą. Narius priima visuotinis asociacijos narių susirinkimas, jos valdybai rekomendavus.
 

 

Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariai:

Vilniaus ORL asociaciją vienija 118 narių.

VILNIAUS OTORINOLARINGOLOGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus otorinolaringologų asociacija (toliau - asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti bei padėti nariams siekti profesinio tobulumo ir teikiant otorinolaringologinę pagalbą.
2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
3. Asociacijos buveinė - Bernardinų 4-11, Vilnius, LT-01124, tel. +37052624172, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


II. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4. Asociacija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų Įstatyme ir šiuose įstatuose.
5. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
6. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti asociacija gali:
6.1. turėti sąskaitas bankuose
6.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir nustatyta tvarka
6.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus
6.4. gauti labdarą ir paramą
6.5. steigti filialus
6.6. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones
6.7. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti
6.8. skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti
6.9. užmegzti tarptautinius ryšius
6.10. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje.
7. Savo tikslams pasiekti asociacija:
7.1. rengia visuotinus susirinkimus otorinolaringologiniais bei organizaciniais klausimais
7.2. organizuoja gydytojų otorinolaringologų mokslines - praktines konferencijas bei leidžia jų medžiagą, talkininkauja Lietuvos otorinolaringologų ir kitoms otorinolaringologų draugijoms organizuojant gydytojų otorinolaringologų mokslines praktines konferencijas bei leidžiant jų medžiagą
7.3. skatina otorinolaringologinius mokslinius tyrimus
7.4. platina visuomenėje ausų, nosies, gerklės ligų profilaktikos žinias, pareiškia oficialią Asociacijos poziciją aktualiais otorinolaringologiniais klausimais
7.5. bendrauja su kitomis Lietuvos gydytojų draugijomis bei kitų šalių otorinolaringologų draugijomis
7.6. rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos įstaigoms otorinolaringologinei pagalbai gerinti.


III. NARYSTE ASOCIACIJOJE

8. Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys – gydytojai otorinolaringologai - praktikai, pedagogai ir mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip vienerių metų otorinolaringologinio darbo stažą.
9. Asociacijos nariai privalo laikytis šių įstatų, mokėti nario mokestį, vykdyti valdybos nurodymus bei patys aktyviai siekti asociacijos tikslų.
10. Asociacijos nariai turi sprendžiamojo balso teisę visuose susirinkimuose ir gali būti renkami į visus Asociacijos valdymo organus.
11. Gydytojas otorinolaringologas, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia prašymą asociacijos valdybai, nurodydamas gyvenamąją ir darbo vietą, pareigas bei darbo medicinoje ir otorinolaringologijoje stažą. Narius priima visuotinis asociacijos narių susirinkimas, jos valdybai rekomendavus.
12. Asociacijos nariai gali tuo pat metu būti ir kitų medicinos draugijų nariais.
13. Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariai yra ir Lietuvos otorinolaringologų draugijos bei Vilniaus medicinos draugijos nariai.
14. Narys, norintis išstoti iš asociacijos, pateikia prašymą asociacijos valdybai.
15. Narys, kuris nesilaiko asociacijos įstatų, nepritaria jos tikslams, nemoka nario mokesčio 2 metus, gali būti pašalintas visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprastajame dalyvaujančių narių balsų dauguma.
16. Asociacijos narys turi tokias teises:
16.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime
16.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis
16.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą
16.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami
16.5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.


III. ASOCIACIJOS LĖŠOS

17. Asociacijos lėšas sudaro:
17.1. Stojamasis įnašas ir nario mokestis
17.2. Pajamos iš asociacijos renginių
17.3. Pajamos iš leidybinės veiklos
17.4. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas
17.5. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas
17.6. Kreditų įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas
17.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.


IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS

18. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
19. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.
20. Visuotinis narių susirinkimas:
20.1. keičia asociacijos įstatus
20.2. renka ir atšaukia kolegialių valdymo organų narius
20.3. renka ir atšaukia valdybos bei Revizijos komisijos narius
20.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę
20.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo)
20.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu
20.7. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai.
21. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
22. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1  kartą per metus.
23. Neeilinis susirinkimas šaukiamas, pareikalavus valdybai, revizijos komisijai arba trečdaliui narių.
24. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 20.1. ir 20.5. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už"" negu „prieš"" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. 20.1. ir 20.5. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
25. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
26. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
27. Asociacija turi vienašmenį valdymo organą- pirmininką:
27.1. pirmininkas renkamas visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu 4 metams paprasta balsų dauguma
27.2. pirmininkas veikia asociacijos vardu, atstovauja ją teismuose, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu
27.3. pirmininkas priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme kolegialiam valdymo organui priskirtus ir šiems įstatams neprieštaraujančius klausimus
27.4. pirmininkas priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus
27.5. pirmininkas organizuoja asociacijos mokslines-praktines konferencijas, skirtas asociacijos narių kvalifikacijai kelti, o taip pat narių praktiniams ir moksliniams tyrimams pristatyti
27.6. pirmininkas ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Si ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su šia ataskaita
27.7. už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.
28. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo, asociacijos veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija.
28.1. Revizijos komisija renkama visuotiniame narių susirinkime iš 3 asmenų ketveriems metams slaptu balsavimu.
28.2. Revizijos komisija tikrina administracinę ir finansinę veiklą, pateikia išvadas ir pasiūlymus. Revizijos komisija atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.


V. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

29. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
30. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
31. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
32. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.


VI. ASOCIACIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI

33. Asociacija visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar kitiems įstatymams.


Raimondas Pliaukšta

Vilniaus otorinolaringologų asociacija vienija Vilniaus krašto otorinolaringologus (šiuo metu yra 118 narių). Asociacijos veiklos pradžia siekia 1960 metus, kai organizacija dar vadinosi Vilniaus krašto otorinolaringologų draugija, o 2004 metais pervadinta į Vilniaus otorinolaringologų asociaciją, patvirtinti įstatai atitinkantys asociacijų įstatymą. Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti bei padėti nariams kelti profesinę kvalifikaciją, kuri garantuos kokybišką ir savalaikę otorinolaringologinę pagalbą. Vilniaus otorinolaringologų asociacija yra Lietuvos otorinolaringologų draugijos ir Vilniaus medicinos draugijos narė ir aktyviai dalyvauja jų veikloje. Mes skleidžiame visuomenėje ausų, nosies, gerklės ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos žinias, pareiškiame oficialią poziciją aktualiais otorinolaringologiniais klausimais.